Nábor do MMP počas celého roka

Mestský mládežnícky parlament (MMP) je reprezentantom mladých ľudí v meste Žiar nad Hronom. Pestuje u mladých ľudí zodpovednosť a spoluúčasť na vedení a rozvoji mesta, podieľa sa na riešení problémov mládeže v meste Žiar nad Hronom, pričom aktívne spolupracuje s orgánmi samosprávy, občianskymi združeniami a inými organizáciami na území mesta, výchovne pôsobí v oblasti prevencie závislostí, ochrany životného prostredia a zdravého spôsobu života. Zároveň sa aktívne podieľa pri organizovaní podujatí pre mládež a spolupracuje s podobnými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí. MMP ZH nie je nadradeným orgánom jednotlivých školských parlamentov, ale aktívne s nimi spolupracuje.MMP ZH vykonáva najmä tieto činnosti:

  •  • zaoberá sa problémami žiakov a študentov základných a stredných škôl, rovnako aj otázkami ich ďalšieho vzdelávania,
  •  • spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi sa aktivitami pre deti a mládež v Slovenskej republike,
  •  • organizuje a podporuje kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia, spolupracuje s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a športovými klubmi,
  •  • zameriava sa na osvetu mladých ľudí v oblasti zdravia, protidrogovej tematiky a ochrany životného prostredia,
  •  • spolupracuje s primátorom a orgánmi mesta a jeho mestských častí, ako aj s príslušnými orgánmi štátnej správy
  •  • spolupracuje s aktívnymi jednotlivcami i skupinami, pokiaľ nie sú členmi MMP ZH,
  •  • a iné, vychádzajúce priamo z aktuálnych potrieb a záujmov mládeže.

Zasadnutia Mestského mládežníckeho parlamentu sa konajú v priestoroch Mestskej obývačky na plavárni v Žiari nad Hronom.

Koordinátorka Mestského mládežníckeho parlamentu:
 Mgr. Dominika Švecová , e-mail: dominika.svecova@ziar.skPredchádzajúce   Ďalší