Kto sme?

OZ ZAŽIAR

Občianské združenie vzniklo 31. augusta 2009 z neformálnej skupiny, ktorá zapájala mladých ľudí do života v meste Žiar nad Hronom.

Toto občianske združenie sa zameriava na podporu detí a mládeže v našom meste, realizuje rôzne školenia, medzinárodné projekty, podporuje dobrovoľníctvo medzi mladými a snaží sa prostredníctvom projektov zameraných na deti a mládež získať, čo najviac financií na podporu aktivít žiarskej mládeže a rovnako sa aj zapájať do už realizovaných projektov pre mládež.


Účel zriadenia:

občianske združenie ZAŽIAR bolo zriadené za účelom:

     

poskytovať deťom a mládeži zmysluplné trávenie voľného času,

     

integrovať handikepované deti a mládež medzi zdravé deti a mládež,

     

informovať deti a mládež o rôznych aktivitách týkajúcich sa ich,

     

organizovať semináre a školenia,

     

organizovať kultúrne podujatia,

     

realizovať preventívne programy v oblasti zdravia,

     

usporadúvať aktivity zamerané do podporu dobrovoľníctva v regióne,

     

usporadúvať aktivity zamerané na rozvoj participácie mládeže,

     

aktívne spolupracovať s mestom Žiar nad Hronom, občianskymi združeniami, orgánmi štátnej správy, so školskými zariadeniami, neformálnymi skupinami, zahraničnými organizáciami a pod.

     

organizovať aktivity zamerané na zlepšenie kvality života sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov ako sú telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnení ľudia, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, starší/opustení ľudia, ľudia v zložitých situáciách, v životných krízach, ľudia závislí od návykových látok a pod.

Činnosti nového OZ:

napĺňajú hlavné ciele Koncepcie práce s mládežou v meste Žiar nad Hronom do roku 2013, a to:

- presadzovať nadobúdanie samostatnosti ako zmysel pre zodpovednosť a povinnosť, hlavne prostredníctvom mládežníckej dobrovoľníckej práce,

- vytvárať podmienky umožňujúce aktívnu participáciu mladých ľudí na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú a podporovať ich, aby sa zapájali do spoločenského života,

- informovať deti a mládež o rôznych aktivitách týkajúcich sa ich,

- podporovať detské a mládežnícke organizácie ako rozhodujúci priestor pre ich zmysluplné využívanie voľného času,

- zamerať pozornosť mladých ľudí na potrebu boja proti násiliu vo vzťahu k deťom a mládeži a na výchovu v rodine,

- zjednotiť vzdelávací rozmer z dlhodobej perspektívy so zreteľom na ambície mladých ľudí,

- podporovať rozvoj neformálneho vzdelávania mládeže,

- podporovať vytváranie mládežníckych parlamentov, miestnej rady mládeže, vytvárať podmienky pre ich spoluprácu s miestnou samosprávou,

- podporovať vytváranie mládežníckych parlamentov, miestnej rady mládeže, vytvárať podmienky pre ich spoluprácu s miestnou samosprávou,

- poskytovať mládeži primerané informácie pre podporu a rozvoj zdravia.

Dávame do pozornosti: